Kniga istoricheskaya pochatiya imeni, slavy i razshireniya naroda slavyanskago sobrana iz mnogih knig iztoricheskih cherez gospodina Marourbina Arhimandrita Raguzhskogo. Kniga istoricheskaya pochatiya imeni, slavy i razshireniya naroda slavyanskago sobrana iz mnogih knig iztoricheskih cherez gospodina Marourbina Arhimandrita Raguzhskogo. Mauro. 1722.

Kniga istoricheskaya pochatiya imeni, slavy i razshireniya naroda slavyanskago sobrana iz mnogih knig iztoricheskih cherez gospodina Marourbina Arhimandrita Raguzhskogo
Collection MAE RAS: МЛ-1151
Image ID: 3933235
↑←→↓+--
Museum inventory number:
МЛ-1151
Title:
Kniga istoricheskaya pochatiya imeni, slavy i razshireniya naroda slavyanskago sobrana iz mnogih knig iztoricheskih cherez gospodina Marourbina Arhimandrita Raguzhskogo
Author:
Mauro Orbini
Dating:
1722
Location:
St. Petersburg city
Materials:
paper, leather, carton
Technics:
stamping