Polnoye sobraniye vsekh sochinenii, v stikhakh i proze, pokoinago deistvitelnago statskago sovetnika, ordena sv. Anny kavalera i Leiptsigskago uchenago sobraniya chlena, Aleksandra Petrovicha Sumarokova. Polnoye sobraniye vsekh sochinenii, v stikhakh i proze, pokoinago deistvitelnago statskago sovetnika, ordena sv. Anny kavalera i Leiptsigskago uchenago sobraniya chlena, Aleksandra Petrovicha Sumarokova. Sumarokov. 1787.

Polnoye sobraniye vsekh sochinenii, v stikhakh i proze, pokoinago deistvitelnago statskago sovetnika, ordena sv. Anny kavalera i Leiptsigskago uchenago sobraniya chlena, Aleksandra Petrovicha Sumarokova
Collection MAE RAS: МЛ-1001
Image ID: 3931615
↑←→↓+--
Museum inventory number:
МЛ-1001
Title:
Polnoye sobraniye vsekh sochinenii, v stikhakh i proze, pokoinago deistvitelnago statskago sovetnika, ordena sv. Anny kavalera i Leiptsigskago uchenago sobraniya chlena, Aleksandra Petrovicha Sumarokova
Author:
Sumarokov Aleksandr Petrovich
Dating:
1787
Location:
Moscow city
Materials:
paper, leather, carton
Technics:
stamping