Arifmetika, sirech nauka chislitelnaya. S raznykh dialektov na slavenskii yazyk perevedennaya, i voedino sobrana i na dve knigi razdelena. Arifmetika, sirech nauka chislitelnaya. S raznykh dialektov na slavenskii yazyk perevedennaya, i voedino sobrana i na dve knigi razdelena. Magnitskii. 1703.

Arifmetika, sirech nauka chislitelnaya. S raznykh dialektov na slavenskii yazyk perevedennaya, i voedino sobrana i na dve knigi razdelena
Collection MAE RAS: МЛ-998
Image ID: 3712481
↑←→↓+--
Museum inventory number:
МЛ-998
Title:
Arifmetika, sirech nauka chislitelnaya. S raznykh dialektov na slavenskii yazyk perevedennaya, i voedino sobrana i na dve knigi razdelena
Author:
Magnitskii Leontii Filippovich
Dating:
1703
Location:
Moscow city
Materials:
paper