Kratkoye rukovodstvo k drevnei geografii s izyasneniem nynyashnyago sostoyaniya izvestnykh v drevniya vremena zemel... Kratkoye rukovodstvo k drevnei geografii s izyasneniem nynyashnyago sostoyaniya izvestnykh v drevniya vremena zemel... Staffenhagen. 1753.

Kratkoye rukovodstvo k drevnei geografii s izyasneniem nynyashnyago sostoyaniya izvestnykh v drevniya vremena zemel...
Collection MAE RAS: МЛ-1106
Image ID: 3933125
↑←→↓+--
Museum inventory number:
МЛ-1106
Title:
Kratkoye rukovodstvo k drevnei geografii s izyasneniem nynyashnyago sostoyaniya izvestnykh v drevniya vremena zemel...
Author:
Staffenhagen Ivan (Iohann-Lorenz)
Printing-house:
Printery of the Imperial Academy of Sciences
Dating:
1753
Location:
St. Petersburg city
Materials:
paper, leather, carton
Technics:
stamping